แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ปตท.

       บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด” หรือ “เรา”)ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้าผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ปตท. (ซึ่งรวมเรียกว่า“ท่าน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและช่องทางการติดต่อเรา  

1. ประเภทบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล

       ภายใต้แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้

       1.1 ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่จะซื้อหรือซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าและ/หรือบริการของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด บุคคลที่รับทราบข้อมูลสินค้าและ/หรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ และบุคคลที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด กับนิติบุคคลนั้นเช่น ผู้ประสานงาน ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้นรวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ด้วย

       1.2 คู่ค้า หมายถึง บุคคลที่จะขายหรือขายสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือไม่ เช่นคู่สัญญา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา เป็นต้นและให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้าเช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดและบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด กับนิติบุคคลนั้นเช่น ผู้ประสานงาน ผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้นรวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ด้วย

       1.3 ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกค้า คู่ค้าหรือผู้ปฏิบัติงานใน บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยราชการซึ่งกำกับการประกอบธุรกิจหรือกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายผู้สนใจเข้าร่วมโครงการธุรกิจหรือผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมลงทุน ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดและให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลนั้น เช่นผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดและบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด กับนิติบุคคลนั้น

       1.4 ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ปตท. หมายถึง กรรมการ พนักงาน หรือบุคลากรอื่นของบริษัทที่ปตท. ถือหุ้นและให้หมายความรวมถึงพนักงานของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นซึ่งมาปฏิบัติงานที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ตามนโยบายหรือข้อกำหนดของ ปตท.

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

       2.1 โดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ปตท.  บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต่อไปนี้  

ข้อ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
1 เพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
2 เพื่อการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และภาพถ่าย-ภาพเคลื่อนไหวทีเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายใน บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม เว็บไซต์ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด Facebook LINE YouTube หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสมัครเข้าใช้งานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเปิดสิทธิการเข้าถึงหรือใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
4 เพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายใน บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานบัญชีการเงิน บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
5 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับ Know Your Customer และ/หรือ Due Diligence ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รวมถึงการตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการประเมินความเหมาะสม หรือการพิจารณาความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
6 เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ใด ๆ เช่น การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ หรือซึ่งได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
7 เพื่อเป็นฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และ/หรือใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารความสัมพันธ์ หรือการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
8 เพื่อการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เข้าร่วม ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
9 เพื่อการสืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร การป้องกันการทุจริต หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด รวมทั้งการตรวจสอบและจัดการข้อร้องเรียนและข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการดำเนินการของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
10 เพื่อรับสมัคร หรือพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมกิจการ การรับบริจาค งานสัมมนา โครงการอบรมหรือโครงการอื่น ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ดำเนินการร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคำถามลุ้นรางวัล การจัดส่งของรางวัล การดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน เช่น การทำประกันสุขภาพ สำหรับการเข้าร่วมทัศนศึกษา เป็นต้น ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
11 เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรืออาคาร และสถานที่ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
12 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
13 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการปฏิบัติตามหมายศาล หนังสือ หรือคำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ รวมถึงการรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมที่ดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
14 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)
15 เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล
(Vital Interests)
16 เมื่อท่านเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เช่น Facebook LINE YouTube และสื่อออนไลน์อื่น ๆ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อวัดผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ
(ข) เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรม ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของท่าน
(ค) เพื่อการบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต เป็นต้น
(ง) เพื่อการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม การตรวจสอบข้อร้องเรียน การจัดการข้อร้องเรียน การจัดเก็บเป็นบันทึกผลการดำเนินการ การดำเนินการตามกระบวนการภายในของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด
(จ) เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม การตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ การประกาศผลกิจกรรม การแจกของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด กำหนด รวมทั้งการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลประวัติผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด
(ฉ) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน สอบสวน ตามกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใด และเพื่อรายงานหรือเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการหรือองค์กรอื่นใดซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล รวมทั้งเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)

       นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

       2.2 ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้า บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

ข้อ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
1 เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอซื้อสินค้าและหรือใช้บริการ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เพื่อการทำสัญญา การปฏิบัติงานตามสัญญา การส่งสินค้า การให้บริการ รวมไปถึงการติดต่อประสานงาน การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
2 เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า การให้บริการ และรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รวมถึงเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสินค้า บริการของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เพื่อให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่าน ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารประกอบการดำเนินงานใด ๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

        2.3 ในกรณีที่ท่านเป็นคู่ค้า บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
1 เพื่อการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ ก่อนเข้าทำสัญญา เช่น 
•    การขึ้นทะเบียนคู่ค้า 
•    การพิจารณาคุณสมบัติของคู่ค้า 
•    การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การสืบและจัดทำราคากลาง, การระบุชื่อและรายละเอียดของคู่ค้าในระบบภายในของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เป็นต้น
•    การซื้อหรือรับแบบประมูล การเข้ารับฟังการชี้แจง การนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี) ต่อรองราคา การประกาศผลผู้ชนะ
•    • การเชิญเสนอราคา การเสนอราคา การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการยื่นเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคา และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคากับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รวมถึงกรณีที่ผู้เสนอเป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี ที่ปรึกษาธุรกิจ และที่ปรึกษาภาษี ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน
•    การจัดทำ Confidentiality Agreement
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
2 เพื่อความจำเป็นในการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เช่น 
•    การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 
•    การดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด
•    การพิจารณา จัดทำ และลงนามในสัญญาทางการค้า 
•    การปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ สัญญาทางการค้าอื่น ๆ และความตกลงหรือความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และคู่สัญญา รวมถึงกระบวนการขอและพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องอันอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
•    การตรวจรับงานตามสัญญาระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และคู่ค้า การบริหารพัสดุและสินค้าเชิงพาณิชย์ การออกหนังสือรับรองผลงาน จนแล้วเสร็จ
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis)

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
3 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้ากับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เช่น
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เป็นต้น
การปฏิบัติตามกฎหมาย
(Legal Obligation)

      2.4 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
1 เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น ติดต่อ นัดพบ เข้าพบ ประชุม ร่วมพบปะพูดคุยทางธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และโครงการต่าง ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รวมถึงการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าว ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
2 เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติหรือประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การพิสูจน์และการยืนยันตัวตน และหรือการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจในการลงนามข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ กับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติรูปแบบอื่น ๆ และการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
3 เพื่อการพิจารณา การจัดทำ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
4 เพื่อพิจารณาคำขอเข้าร่วมโครงการของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือโครงการที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ร่วมกับบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานราชการ และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

       2.5 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ปตท. บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข้อ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
1 เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเป็นผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม  ปตท. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
2 เพื่อการติดต่อประสานงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือกิจกรรม หรือโครงการระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
3 เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และกลุ่ม ปตท. และเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการการปฏิบัติตามนโยบาย PTT Group way of conduct ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
4 เพื่อการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม ปตท. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
5 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับพนักงานมาปฏิบัติงานใน บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด การพิจารณารับโอนพนักงานเข้ามาเป็นพนักงาน บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด
ในกรณีที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทในกลุ่ม เข้ามาปฏิบัติงานใน บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบหรือข้อกำหนดภายในของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด แล้ว บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่หรือการทำธุรกรรมใด ๆ กับลูกค้า คู่ค้า บริษัทในกลุ่ม ปตท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ องค์การมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกอื่นใด ในฐานะผู้แทนของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือการปฏิบัติงานตามที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด มอบหมาย รวมถึงการทำสัญญา การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ การมอบหรือรับมอบอำนาจ ตลอดจน การชี้แจง การให้ข้อมูล ให้ถ้อยคำกับบุคคลภายนอก หรือเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เสวนาวิชาการ หรือการบรรยายแก่บุคคลภายนอกในนาม บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รวมถึง เพื่อประกอบการดำเนินงานตามกระบวนการภายในของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด การประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน หรือสวัสดิการ
การปฏิบัติตามสัญญา
(Contractual Basis) 

ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
6 เพื่อการตรวจสอบอำนาจ การมอบอำนาจและการรับมอบอำนาจ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง  ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
7 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุม การดำเนินงานร่วมกัน การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดหาร่วมกันระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามกฎ ระเบียบ และกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การบันทึกการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
8 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การประชุม ระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
9 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือข้อตกลงซึ่งบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ให้บริการแก่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
10 เพื่อการให้บริการตามสัญญา หรือข้อตกลงที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด มีกับบริษัทในกลุ่ม ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)
11 เพื่อการปรับปรุงการทำงาน หรือการให้บริการต่าง ๆ ระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
(Legitimate Interests)

       ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด อาจไม่สามารถพิจารณาเข้าทำธุรกรรม หรือบริหารจัดการตามสัญญากับท่านได้(ตามแต่กรณี)

       นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลอื่นแก่เรา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และ/หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

       โดยทั่วไปแล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอหรือสอบถามข้อมูลเหล่านั้นจากท่านเองโดยตรงอย่างไรก็ตาม ในบางกรณีบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่นเช่นบริษัทต้นสังกัดของท่าน พนักงานเลขานุการหรือผู้ประสานงานแทนของท่านหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆซึ่งเปิดเผยสาธารณะเช่นเว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

       ทั้งนี้ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป  
 1. ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง วันเดือน ปี เกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รหัสพนักงาน (เฉพาะกรณีพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท.) เป็นต้น
 2. ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล ตำแหน่งที่อยู่ (Geolocation) ผู้ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ LINE ID ข้อมูลเลขานุการ เป็นต้น
 3. ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 4. ข้อมูลการติดต่อกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด (Communication Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ที่ติดต่อกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์จำกัด ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด  เป็นต้น
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำงาน เช่น บริษัทที่ทำงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เป็นต้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญ และผลงานต่าง ๆ เป็นต้น
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความชอบ ความสนใจส่วนบุคคล
 8. การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV
 9. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมระหว่าง บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการอบรมสัมมนากิจกรรม หรือโครงการอื่นๆ ที่ บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด จัดขึ้น โดยอาจมีการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และหรือเสียงระหว่างการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมดังกล่าว
 10. ข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อการดำเนินคดีหรือการบังคับคดี เช่น สถานภาพการสมรส ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น
 11. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
 12. ประวัติการร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ กับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด
 13. ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
 14. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Application ข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ (Browsing Information) เช่น ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่อยู่ IP (IP Address) เป็นต้น
 15. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอำนวยความสะดวกตามจำเป็น เช่น อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทาน เป็นต้น
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

       โดยทั่วไปแล้วบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะหากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้นถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้นและถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้หากบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

       ในกรณีที่บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดของท่านบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไปทั้งนี้ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังนี้

 1. ข้อมูลเชื้อชาติ
 2. ข้อมูลศาสนา
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และหรือความพิการ
 4. ข้อมูลชีวภาพ เช่น ระบบการจดจำใบหน้าระบบการจดจำเสียง และลายนิ้วมือ

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  

       บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแจ้งฉบับนี้หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ระยะเวลาที่บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ยังคงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมายเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด

5. การเปิดเผยข้อมูล

       ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัดอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 1. บริษัทในกลุ่ม ปตท.  
 2. หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ กรมสรรพากร  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
 3. หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดีการโต้แย้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดเช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น
 4. ตัวแทนผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด เช่น ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ ผู้ให้บริการขนส่งบริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างจัดหาที่พักและการเดินทาง บริษัทรับดำเนินการจัดกิจกรรม งานอบรม หรืองานสัมมนา ผู้รับจ้างจัดกิจกรรม ผู้รับจ้างผลิตสื่อ ผู้รับจ้างประชาสัมพันธ์ ผู้รับประกันภัยผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
 5. ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ(ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากรณีมีการดำเนินโครงการหรือทำธุรกิจร่วมกัน)
 6. สถาบันให้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ 
 7. ผู้เข้าร่วมอบรม 
 8. ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว
 9. ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
 10. ผู้รับโอนสิทธิหน้าที่และประโยชน์ใดๆ จาก บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับโอนดังกล่าวให้ดำเนินการแทน เช่นกรณีปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการ การแยก หรือ การโอนกิจการ เป็นต้น
 11. บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Social Media ของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด หรือการประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมหรือข่าวสารการทำกิจกรรมหรือโครงการของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดไปยังสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก เป็นต้น

6. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ  

       ในบางกรณีเราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากประเทศไทย เนื่องจาก ปตท.มีบริษัทในกลุ่มซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศรวมทั้งมีการประกอบธุรกิจหรือมีการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัทต่างประเทศ ดังนั้นเราอาจจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทเหล่านั้นรวมถึงหน่วยงานราชการ ที่ปรึกษาทางวิชาชีพและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศเพื่อประกอบการดำเนินคดีหรืออนุญาโตตุลาการซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต  นอกจากนี้ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดอาจมีการเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ของผู้ให้บริการที่อยู่ต่างประเทศและอาจมีการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูปของผู้ให้บริการในต่างประเทศ

       อย่างไรก็ตาม ในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

       ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ทั้งนี้ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดกำหนดในข้อ9. หรือผ่านเว็บไซต์ของ พี-ดิกเตอร์ โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียดดังนี้

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

       ในกรณีที่ บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัด ขอความยินยอมจากท่านท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

       ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย          

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

       ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด รวมถึงขอให้ บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัดเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ได้    

7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)

       ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

       ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด    

7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)

       ท่านมีสิทธิขอให้ บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ในกรณีเช่นนั้น บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดจะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)

       ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดระงับการใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)

       กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทพี-ดิกเตอร์ จำกัดมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองท่านมีสิทธิขอให้บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

       ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 หากบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้

       เราอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวและเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ พี-ดิกเตอร์ และ/หรือแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลทั้งนี้หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

9. วิธีการติดต่อ

       ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่านหรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัดได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท พี-ดิกเตอร์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ :          555/3 อาคาร เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

                                                                                                                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

Last Update :
June 1, 2022